Regulament de Organizare și Funcționare CEVM 2022/2023
22 septembrie 2022

Procedura selectie partener proiect cu finantare europeana pentru Stagii de practica.

            Colegiul Economic Virgil Madgearu anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului „Programul Educație și Ocupare 2021-2027“ , Prioritate: P08 „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“ Ghidul Solicitantului Condiții Specifice  „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi.

Data limita depunere dosare de candidatura- 21.11.2023, ora 14,00.

Ofertele pot fi transmise prin oricare din mijloacele precizate mai sus: depunere la sediul  Colegiului Economic Virgil Madgearu, posta, curier, e-mail, fax.

Adresa : Municipiul Targu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 124, judet Gorj

Email: colegiuleconomic_vm@yahoo.com

TEL, FAX: 0253223370

 • Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare

ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“

 • Obiectivul general și scopul cererii de finanțare;

Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic, dezvoltarea si modernizarea invatamantului profesional si tehnic ce presupune o abordare coerentă a formării profesionale inițiale și a formării profesionale continue, calificări moderne și complexe adaptate pieței muncii, care să conducă la dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii; dezvoltarea sistemului de învățământ profesional și tehnic .

Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

 1. Activitatea de management de proiect

1.1. Management de proiect

2. Activitati suport pentru management de proiect

2.1. Activitati suport pentru management de proiect – activitate pentru cheltuielile indirecte decontate din suma forfetara.

3. Activitatea de organizare si derulare a programelor de invatare la locul de munca .

3.1. Identificarea si recrutarea grupului tinta

3.2. Organizarea si derularea programelor de stagii de practica ( meserii tehnician in activitati economice, technician in gastronomie, organizator banqueting, bucatar-ospatar, tehnician in comert)

3.3. Protectia datelor cu caracter personal.

4. Activitatea de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca prin organizare concurs meserii

4.1. Organizare concurs pe meserii

5. Activitatea de dezvoltare a sistemului de învatare la locul de munca

5.1 Crearea unui sistem de informare coordonata, în ambele sensuri: de la sectorul privat catre reteaua unitatilor de învatamânt si invers

6. Activitatea de organizare a examenelor de certificare a  competentelor profesionale

6.1. Organizarea examenelor de certificare a competentelor profesionale.

       Criteriile de eligibilitate a partenerului

Să se încadreze în categoria de solicitant eligibil conform prevederilor Ghidului Solicitantului Condiții Generale PEO și cu prevederile subcapitolului 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili“ și cu prevederile subcapitolului 5.1.3 „Categorii de parteneri eligibili“ din Ghidul al Solicitantului Condiții Specifice;

5.1.2. Categorii de solicitanţi eligibili

Sunt eligibili în calitate de solicitanți:

–              Instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04)

 • Structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
 • Parteneri de practică publici sau privați

În categoria partenerilor de practică se poate încadra orice entitate care respectă regulile generale de eligibilitate și care se încadrează în definiția partenerului de practică stipulată în Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenţilor. Ca de exemplu, fără a ne limita:

 • Angajatori
 • Asociații profesionale
 • Camere de comerț și industrie
 • Organizații sindicale și patronale
 • ONG-uri (asociații și fundații)
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale

5.1.3. Categorii de parteneri eligibili

Sunt eligibili în calitate de parteneri:

 • ❖ Instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04)
 • ❖ Structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
 • ❖ Parteneri de practică publici sau privați:

În categoria partenerilor de practică se poate încadra orice entitate care respectă regulile generale de eligibilitate și care se încadrează în definiția partenerului de practică stipulată în Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenţilor. Ca de exemplu, fără a ne limita:

 • ❖ Angajatori
 • ❖ Asociații profesionale
 • ❖ Camere de comerț și industrie
 • ❖ Organizații sindicale și patronale
 • ❖ ONG-uri (asociații și fundații)
 • ❖ Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • ❖ Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale

Să se încadreze în regulile generale de eligibilitate stabilite prin intermediul Tabelului nr. 2 „Cerințe generale privind eligibilitatea Solicitantului și a Partenerilor“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO;

Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte entități similare fără personalitate juridică), ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului;

– Au în obiectul de activitate activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;

– Se incadreaza in categoriile de organizatii eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte;

– Partenerii naţionali trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă (activitate de bază). Prin activitate relevantă (activitate de bază) se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor

       Parteneriatul transnațional nu este eligibil .

 

Să nu se încadreze în situațiile prevăzute în Tabelul 3 „Situații în care solicitantul sau partenerul nu este eligibil pentru finanțare“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.

 Tabelul 3 Situatii in care Solicitantul sau partenerul nu este eligibil pentru finantare

 

Este in situaţie de criză financiară/ redresare financiară/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv se afla intr-o procedura de insolvență conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, după caz. În cazul partenerilor transnaționali, se afla intr-o situație similară reglementată la nivelul cadrului legal aferent statului de proveniență.
A suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata.
Se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat/ intrerupt activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii, sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.
Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica.
Se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, în situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor bugetare de plată datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală.

Se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele locale, în situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetele locale in ultimul semestru încheiat.

Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor.
Solicitantul/Partenerul şi/sau reprezentanții acestuia legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare.
Se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI responsabil sau a omis să furnizeze informații care ar putea avea ca efect încadrarea intr-o situatie de neeligibilitate.

 

Pot fi selectați doar parteneri individuali, nu consorții, asociații de parteneri, grupuri de societăți.

Prin parteneri individuali se înțelege entități juridice individuale, fără legături de acționariat între ele.

Partenerii pot subcontracta activități/subactivități suport (de ex., organizare evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare a participanţilor şi/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar nu și activități relevante, pentru care au fost selectați ca parteneri, în baza expertizei în domeniu.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

 Valoarea proiectului :

 Valoarea maximă a proiectului nu poate depăși echivalentul în lei a 350.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2023, respectiv 1 Euro=4,9308 RON. Contributia proprie minima obligatorie este în conformitate cu capitolul 2.2 „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.

Bugetul estimativ al proiectului este de maxim 350.000 euro (se va definitiva ulterior valoarea cererii de finanțare cu partenerii din proiect în funcție de activitățile vizate).

 • Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

Scrisoarea de intenție (anexa 1)   Pentru activitatea de organizare si derulare a programelor de invatare la locul de munca se va preciza  numărul de elevi (minim 250 elevi) pentru care acordă sprijin pentru derularea stagiilor de pregătire practică în cadrul organizatiei sale precum și calificarile pentru care poate asigura desfășurarea stagiilor de pregătire practică. Se va furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat: plus valoare adusă proiectului, resursele materiale și umane necesare ce vor fi alocate

Fisa partenerului– anexa 2

Declarație eligibilitate– anexa 3;

– Certificat de inregistrare fiscală;

– situațiile financiare aferente exercițiilor financiare pe ultimii 4 ani (bilanțul contabil) din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităților din proiect

-documente ce atesta ca participantul  își desfășoară activitatea în orașul Tg-Jiu și deține autorizațiile necesare pentru susținerea programelor de învățare la locul de muncă, în baza contractelor de practică.

– CV-urile în format Europass ale persoanelor propuse ca si coordonator respectiv/experti/responsabil financiar, etc. .Fiecare CV trebuie să specifice poziția pentru care persoana este propusă în proiect și trebuie să fie datat și semnat de către aceasta;

Lista resurselor materiale deținute de participant la procedura  și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului).

Din documentele depuse trebuie sa rezulte ca participantul la procedura:

 • desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului;
 • are în obiectul de activitate activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care pot avea rol de parteneri;
 • Se incadreaza in categoriile de organizatii eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice;
 • are capacitatea financiara
 • participa cu contributia proprie minima stabilita prin Ghidul Solicitantului
 • resursele umane și materiale alocate,
 • bugetul alocat pentru implementarea activității/activităților asumate de partener.

Modalitatea de  calcul a capacitatii financiare e prevazuta in Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII GENERALE

 Criterii de selectie:

Selecţia se face pe bază de punctaj, cu un maxim de 100 de puncte.

1.Capacitate operațională 60 puncte

 Resurse Umane- evaluare cantitativa

 • Numărul de persoane cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuși pentru activitățile proiectului .1-3 persoane 10 puncte;
 • Mai mult de 3 persoane 20 puncte

Resurse Umane- evaluare calitativa

 • Nivel scăzut (experiență de până la 1 an) – 10 puncte;
 • Nivel mediu (experiență cuprinsă între 1 și 3 ani) – 20 puncte;
 • Nivel înalt (experiență mai mare de 3 ani) – 30 puncte;

Existenta resurselor materiale deținute de participant la procedura  și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spații disponibile pentru desfășurarea activităților proiectului) – 10 puncte

 •  Capacitate profesională 40 puncte;
 • Demonstrează desfășurarea de activități în domeniul activitatii elevante in proiect la care doreste sa participe
 • 1 activitate – 10 puncte;
 • 2 activitati – 20 puncte;

Dovada experienței de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului

 • Între 6 luni și 1 an – 0 puncte;
 • Între 1 an și 2 ani – 10 puncte;
 • Mai mult de 2 ani – 20 puncte;

 

                                                                                      TOTAL 100 puncte

 Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Colegiului Economic Virgil Madgearu printr-un anunț (în termen de 1 zile lucrătoare de la termenul limită pentru depunerea candidaturilor ), care va conține informațiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind ofertanții/candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia. Partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în Fișa partenerului.

Soluționarea contestațiilor Ofertanții care nu au fost selectați de către Colegiul Economic Virgil Madgearu ca parteneri în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul Anunțului de selecție pot depune, în termen de 1 zi  de la data publicării listei pe site-ul Colegiului Economic Virgil Madgearu, contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de 1 zi de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Informații suplimentare Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la tel: 0741053570 , email persdgs@yahoo.com, persoana de contact: Dobrescu Gheorghe-Sorin

ALTE PRECIZARI PROCEDURALE:

Colegiul Economic Virgil Madgearu  își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă, declarată altfel de cum este precizat în prezenta documentație, de a anula prezenta procedura și de a respinge toate ofertele oricând înainte de notificarea rezultatului procedurii, fără ca prin aceasta să atragă asupra sa vreo obligație față de participantul  sau participantii  afectați.

Anexa 1

 

SCRISOARE DE INTENȚIE

 

Pentru participarea ca partener în cadrul unui proiect finanțat din Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 ce urmează a fi depus de către Colegiul Economic Virgil Madgearu .

  În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de parteneriat cu entități de drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare pe

Prioritate: P08 „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“ din PEO _____________________________________ (denumirea organizație) își exprimă intenția de a participa ca partener în cadrul proiectului cu tema: (se vor alege teme/activități din cele propuse de Colegiul Economic Virgil Madgearu)/

Precizăm că _____________________________________________________(denumirea organizație) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili .

În cadrul activității ne propunem să aducem următoarea contribuție: ……………………………………….

De asemenea organizația noastră a acumulat experiență în domeniul la care se referă tema proiectului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților unui proiect PEO.

 

 

 

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal

Data

Semnătura ………..

 

Anexa 2

 

 

FIȘA PARTENERULUI

Denumire organizație
Cod de înregistrare fiscală
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului
Cifra de afaceri ultimii 4 ani
Date de contact (adresă, tel., fax, e-mail)
Tema de proiect pentru care se aplică Se va trece  din activitățile propuse
Descrierea activității Mentionati dacă în obiectul de activitate al dvs. se regăsește prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu activitățile la care doriți să fiți partener
Acreditări/autorizații
Resurse Umane Mentionati nr. angajati , din care personal relevant pentru implementarea activităților în care ofertantul dorește să se implice
Experienta relevanta Precizati vechimea in activitatea relevanta.
Finantarile anterioare Precizati pentru fiecare proiect titlul; calitate de solicitant/partener ; valoarea totală a proiectului ; programul si numele instituției finanțatoare; sursa de finanțare
Resurse materiale propuse

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal

Data

Semnătura ………..

 

Anexa 3

Declaratie eligibilitate

 

Subsemnatul…………………………………………..in calitate de reprezentant legal al …………………………………….., declar pe propria raspundere ca ……………………………indeplineste  conditiile de eligibilitate prevazute de Ghidul Solicitantului Condiții Specifice  „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi si Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.

–––––––––––––- nu se afla in situatiile de excludere:

Este in situaţie de criză financiară/ redresare financiară/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv se afla intr-o procedura de insolvență conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, după caz. În cazul partenerilor transnaționali, se afla intr-o situație similară reglementată la nivelul cadrului legal aferent statului de proveniență.

A suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata.
Se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat/ intrerupt activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii, sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.
Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica.
Se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, în situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor bugetare de plată datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală.

Se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele locale, în situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetele locale in ultimul semestru încheiat.

Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor.
Partenerul şi/sau reprezentanții acestuia legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare.
Se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI responsabil sau a omis să furnizeze informații care ar putea avea ca efect încadrarea intr-o situatie de neeligibilitate.

 

Numele și prenumele reprezentantului legal

Data

Semnătura ………..

 

 

 

 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal

Data

Semnătura ………..